Stichting SolutionS SupportS

De stichting SolutionS SupportS verleent gerichte financiële steun aan voorzieningen, onderzoek en activiteiten van SolutionS-Center én aan ondersteuning van en onderzoek naar de toepassing van het Minnesotamodel. Het gaat in beide gevallen om investeringen die niet via het reguliere budget kunnen worden gefinancierd.

Voor financiering komen verschillende projecten in aanmerking, binnen én buiten SolutionS-Center. Denk aan wetenschappelijk onderzoek, experimenten met nieuwe zorgvormen, bijzondere activiteiten van en voor (ex-)cliënten en gerichte financiële ondersteuning van sommige (ex-)cliënten. Op de pagina doneren lees je meer over de huidige projecten die we willen financieren.

Heb je zelf een project dat voldoet aan de eisen van de stichting SolutionS SupportS? Neem dan met ons contact op, wellicht kunnen we een gedeelte financieren.

Ook voor grote donaties met een specifiek doel, kun je het beste contact opnemen.

Beleidsplan

Doelstelling
Werven fondsen
Vermogensbeheer
Besteding
Verantwoording
Beloningsbeleid

Doelstelling

Stichting SolutionS SupportS is in 2023 opgericht met als doelstelling:

 1. het steunen van initiatieven en organisaties die het Minnesotamodel toepassen voor de behandeling van de ziekte verslaving.
 2. het doen van investeringen in vastgoed en investeringen in verband met locaties van hiervoor onder lid 1 genoemde organisaties;
 3. (mede) financiering van de zelfstandige of eigen bijdrage van cliënten in de zorg, die deze niet zelf of zich met hulp van hun systeem kunnen veroorloven;
 4. het (mede) financieren en faciliteren van verder onderzoek en ontwikkeling van en naar verslaving, herstel en het Minnesotamodel en daaraan gekoppelde projecten;
 5. het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Wijze van werven fondsen

De stichting zal aanbieders van verslavingszorg volgens het Minnesotamodel verzoeken om het bestaan van deze stichting onder de aandacht te brengen van cliënten, ex-cliënten en systemen van cliënten. 

De mogelijkheden om bij te dragen zullen als volgt zijn:

 1. Eenmalige donatie voor algemeen gebruik door de stichting
 2. Eenmalige donatie met een specifieke bestemming
 3. Periodieke donatie voor algemeen gebruik door de stichting

Ad 1 en 2: dit kan ook een legaat zijn.

Ad 2: In overleg met aanbieders van verslavingszorg volgens het Minnesotamodel kunnen afgebakende bestemmingen worden gedefinieerd, waaraan donateurs hun gift kunnen toewijzen.

Het beheer van het vermogen

De som van alle giften wordt beheerd op een solide bankrekening van de stichting. Met het vermogen van de stichting zal niet worden gehandeld in aandelen, opties, obligaties of andere risicodragende instrumenten. Eens per kwartaal wordt door de penningmeester de stand opgemaakt van inkomsten, uitgaven en besteedbaar vermogen. Indien is gedoneerd voor specifieke bestemmingen, zal dat uit dit kwartaaloverzicht naar voren komen. Jaarlijks per kalenderjaar wordt een uitgebreid overzicht opgesteld, mede in het kader van de jaarrekening.

Besteding van het vermogen

Het bestuur stelt een intern reglement op waarin procesafspraken worden gemaakt over de verdeling van middelen over projecten. Daarin komen onder meer de volgende zaken naar voren:

 • Organisaties en personen die menen een project, doel of onderzoek te hebben passend bij de doelstelling van de stichting, kunnen daartoe een voorstel indienen. Dit voorstel wordt door het bestuur getoetst. 
 • Indien dat positief uitvalt het bestuur overgaan tot besteding van de middelen aan dat project. Daarbij houdt zij rekening met andere aanvragen.
 • Indien er meer aanvragen zijn dan middelen, worden de aanvragen uitverkoren die volgens het bestuur het meest passend zijn bij de doelstellingen. 
 • Indien er minder aanvragen zijn dan middelen, wordt de overtollige middelen bewaard tot het volgende jaar.
 • Het kan zijn dat er meerdere jaren gespaard moet worden voor een bepaald project.

Noodzakelijke kosten

De stichting maakt kosten om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Deze kosten worden gefinancierd uit de gedoneerde bedragen. Het bestuur maakt zich hard deze noodzakelijke kosten zo beperkt mogelijk te houden.

Verantwoording

Het bestuur informeert minimaal eens per jaar alle donateurs over de besteding van hun middelen. 

Het bestuur stelt bij de jaarrekening een verslag op over de gefinancierde projecten en verantwoordt de gemaakte noodzakelijke kosten.

Beloningsbeleid

In de statuten is opgenomen dat het bestuur geen loon ontvangt voor haar werkzaamheden. Wel is er een onkosten- en reisvergoeding beschikbaar voor noodzakelijke kosten en reizen.

Doelstelling
Werven fondsen
Vermogensbeheer
Besteding
Verantwoording
Beloningsbeleid

Doelstelling

Stichting SolutionS SupportS is in 2023 opgericht met als doelstelling:

 1. het steunen van initiatieven en organisaties die het Minnesotamodel toepassen voor de behandeling van de ziekte verslaving.
 2. het doen van investeringen in vastgoed en investeringen in verband met locaties van hiervoor onder lid 1 genoemde organisaties;
 3. (mede) financiering van de zelfstandige of eigen bijdrage van cliënten in de zorg, die deze niet zelf of zich met hulp van hun systeem kunnen veroorloven;
 4. het (mede) financieren en faciliteren van verder onderzoek en ontwikkeling van en naar verslaving, herstel en het Minnesotamodel en daaraan gekoppelde projecten;
 5. het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Wijze van werven fondsen

De stichting zal aanbieders van verslavingszorg volgens het Minnesotamodel verzoeken om het bestaan van deze stichting onder de aandacht te brengen van cliënten, ex-cliënten en systemen van cliënten. 

De mogelijkheden om bij te dragen zullen als volgt zijn:

 1. Eenmalige donatie voor algemeen gebruik door de stichting
 2. Eenmalige donatie met een specifieke bestemming
 3. Periodieke donatie voor algemeen gebruik door de stichting

Ad 1 en 2: dit kan ook een legaat zijn.

Ad 2: In overleg met aanbieders van verslavingszorg volgens het Minnesotamodel kunnen afgebakende bestemmingen worden gedefinieerd, waaraan donateurs hun gift kunnen toewijzen.

Het beheer van het vermogen

De som van alle giften wordt beheerd op een solide bankrekening van de stichting. Met het vermogen van de stichting zal niet worden gehandeld in aandelen, opties, obligaties of andere risicodragende instrumenten. Eens per kwartaal wordt door de penningmeester de stand opgemaakt van inkomsten, uitgaven en besteedbaar vermogen. Indien is gedoneerd voor specifieke bestemmingen, zal dat uit dit kwartaaloverzicht naar voren komen. Jaarlijks per kalenderjaar wordt een uitgebreid overzicht opgesteld, mede in het kader van de jaarrekening.

Besteding van het vermogen

Het bestuur stelt een intern reglement op waarin procesafspraken worden gemaakt over de verdeling van middelen over projecten. Daarin komen onder meer de volgende zaken naar voren:

 • Organisaties en personen die menen een project, doel of onderzoek te hebben passend bij de doelstelling van de stichting, kunnen daartoe een voorstel indienen. Dit voorstel wordt door het bestuur getoetst. 
 • Indien dat positief uitvalt het bestuur overgaan tot besteding van de middelen aan dat project. Daarbij houdt zij rekening met andere aanvragen.
 • Indien er meer aanvragen zijn dan middelen, worden de aanvragen uitverkoren die volgens het bestuur het meest passend zijn bij de doelstellingen. 
 • Indien er minder aanvragen zijn dan middelen, wordt de overtollige middelen bewaard tot het volgende jaar.
 • Het kan zijn dat er meerdere jaren gespaard moet worden voor een bepaald project.

Noodzakelijke kosten

De stichting maakt kosten om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Deze kosten worden gefinancierd uit de gedoneerde bedragen. Het bestuur maakt zich hard deze noodzakelijke kosten zo beperkt mogelijk te houden.

Verantwoording

Het bestuur informeert minimaal eens per jaar alle donateurs over de besteding van hun middelen. 

Het bestuur stelt bij de jaarrekening een verslag op over de gefinancierde projecten en verantwoordt de gemaakte noodzakelijke kosten.

Beloningsbeleid

In de statuten is opgenomen dat het bestuur geen loon ontvangt voor haar werkzaamheden. Wel is er een onkosten- en reisvergoeding beschikbaar voor noodzakelijke kosten en reizen.